ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
DOWNLOAD
Download BrochureDownload Summary

เทคโนโลยีการพิมพ์

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเราถึงคุณภาพและความสม่ำเสมอของงานพิมพ์ของเรา  เราจึงได้มีการลงทุนระบบควบคุมคุณภาพการพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  เพื่อควบคุมเรื่องความคมชัดของงาพิมพ์และปัจจัยอื่น ๆ  ที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์  นอกจากนี้เรายังได้มีการลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์อีกหลายระบบ  ทั้งระบบดิจิตอลออฟเซต  ซิลค์สกรีน  เฟล็กโซกราฟี  กราเวียร์  รวมไปถึงการปั๊มฟอยล์ร้อนและฟอยล์เย็น  เพื่อให้เครื่องจักของเราสามารถผลิตงานคุณภาสูงได้ภายในราคาต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ  ครอบคุลมทั้งปริมาณยอดการสั่งซื้อทั้งขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่

ประเภทของเทคโนโลยีการพิมพ์

เทคโนโลยีการพิมพ์ เอฟเฟกต์พิเศษ
ดิจิตอลออฟเซต ปั๊มฟอยล์ร้อน
เฟล็กโซกราฟี ปั๊มฟอยล์เย็น
สกรีน จุดเงา
กราเวียร์
© Copyright 2019 SYSCON Labels & Packaging